Етичен Кодекс

voltap

Общоприетите ценности на бизнес етиката, които характеризират Елпром Хеви Индъстрис налагат висок професионален стандарт и поощряване на справедливите и коректни взаимоотношения с нашите служители и партньори.

Настоящият Етичен кодекс определя нашите стандарти на поведение и съответства на първоначалната ни роля и обществени отговорности като корпорация. Ние декларираме, че ще спазваме Етичния кодекс.

Ще бъдем етична фирма, която спазва всички вътрешни и международни закони и правила чрез справедливи и прозрачни методи на управление.
Ще полагаме всички усилия, за да удовлетворим нашите клиенти, посрещайки техните нужди и очаквания.
Ще се стремим към максимален корпоративен растеж чрез справедливо и ефективно управление.
Ще изпълняваме нашите обществени задължения и отговорности, като работим за благото на нашата общност и допринасяме за развитието на нашето общество и нация.
Ще работим за създаването на прозрачна корпоративна култура чрез почтени практики на търговия и конкуренция.
Ще се стремим да бъдем фирма с най-висококачествени човешки ресурси, предлагайки на нашите служители равни възможности в безопасна и удобна работна среда.